ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΙΣ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού στις 16Μαρτίου 2018  ημέρα Παρασκευήκαι ώρα  5.00 μ.μ.σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:Θέμα 1ο :
Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης και ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Ορχομενού, την αποδοχή της χρηματοδότησης με ίδιους  πόρους, της μη επιλέξιμης δαπάνης της πράξης και  εξουσιοδότησης του  Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

(Εισηγητής :  κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος )

Θέμα 2ο :
Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ορχομενού για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα», στον Άξονα Προτεραιότητας 06 « Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: « Αντικατάσταση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου», την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Λουκά Υπερήφανου για τις περαιτέρω ενέργειες και διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης.

(Εισηγητής :  κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος )

Θέμα 3ο :
Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού», και τρόπος ανάθεσης του, σύμφωνα με την 03/2018 μελέτη Δ.Τ.Υ.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος )

Θέμα 4ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 29.740,00 (προμήθεια Τ.Π.Δ.- κράτηση 44,61€, υπόλοιπο 29.695,39€) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 (Α΄ κατανομή) και κατανομής αυτής.

(Εισηγητής :  κ. Λάμπρος Ρόδης , Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 5ο :
Λήψη απόφασης για κατανομή υπολοίπων από πιστώσεις ΣΑΤΑ –ΑΠΕ παρελθόντων ετών.

( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)


Θέμα 6ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ.15/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού έτους 2018.

( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

Θέμα 7ο :
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.: 957/9-2-2018,  1500/6-3-18) σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

Θέμα 8ο :
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2018.

( Εισηγήτρια: κ. Καραβαγγέλη Βασιλική , Αντιδήμαρχος)

Θέμα 9ο :
Ορισμός αρδευτικής περιόδου , καθορισμού αριθμού θέσεων , πρόσληψης υδρονομέων και αμοιβής αυτών για το έτος 2018.

(Εισηγητής :  κ.  Γαλάνης Γρηγόριος , Αντιδήμαρχος)

Θέμα 10ο :
Περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

Θέμα 11ο :
Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης υπηρεσίας : «Καθαρισμός γραφείων», από ιδιώτη εργολάβο.

(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
Θέμα 12ο :
Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας: « Συντήρηση & καθαρισμός φρεατίων δικτύου όμβριων υδάτων Δήμου Ορχομενού» , λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού.

(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

Θέμα 13ο :
Έγκριση υποβολή αιτήματος  για ένταξη στην πρόσκληση Ι  για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά  στην : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» , την αποδοχή της χρηματοδότησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή πρότασης και όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.

(Εισηγητής :  κ.  Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)
Θέμα 14ο :

Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου.

(Εισηγητής :  κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
Θέμα 15ο :

Λήψη απόφασης για την λειτουργία – παραχώρηση αναψυκτηρίου οικισμού Μαυρόγειας.
(Εισηγητής :  κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)
Θέμα16ο :

Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την χρήση και παρακολούθηση P.O.S.

(Εισηγητής :  κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου ,  εντεταλμένη Δ.Σ.για οικονομικά θέματα)

Ο Πρόεδρος

Σχόλια