ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ


Ο Δήμαρχος Ορχομενού 

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.5.2011) και του άρθρου 211 του Ν.3584/2007. 
 ανακοινώνει ότι Ο Δήμος Ορχομενού, ύστερα από την αριθ. 34/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Ορισμός αρδευτικής περιόδου, καθορισμού αριθμού θέσεων, πρόσληψης υδρονομέων, και αμοιβής αυτών στο Δήμο Ορχομενού για το 2018» και το υπ΄ αριθμ. 2201/45803/3-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη υδρονομέων κατά την αρδευτική περίοδο 2018 ως εξής : 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α/Α Γεωγραφική περιοχή Αριθμός θέσεων υδρονομέων 1 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-KAΡΥΑΣ 3 υδρονομείς 
 2 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 υδρονομείς 
3 ΑΓ .ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2 υδρονομείς
 Οι ενδιαφερόμενοι για να διορισθούν ως υδρονομείς, πρέπει να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Ορχομενού (Γραφείο Προσωπικού) με τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση. 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. 4. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
 Πιστοποιητικό Δήμου για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Δημοτολόγια και Αντίγραφο ποινικού Μητρώου θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας


.Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα από 13/4/2018 μέχρι και την 18/4/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού και στο τηλέφωνο 2261351105.
 Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ορχομενού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
 ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ


Σχόλια