Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6/2018 ΣΤΙΣ 7 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 27 Ιουνίου 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 Θέμα 1 ο : Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης της Κεντρικής Πλατείας στην Τ.Κ. Παύλου (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος) 
Θέμα 2 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2018 μελέτης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης και έλεγχου ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Ορχομενού», την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18334/10-5-2018 , του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο : « Υποδομές ύδρευσης για εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Λουκά Υπερήφανου για τις περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την υποβολή της πρότασης. (Εισηγητής: : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)
 Θέμα 3 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 178/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για 4 η τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού έτους 2018. (Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 4 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 193/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για 5 η τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού έτους 2018. (Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου
) Θέμα 5 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 154/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 6 ο : Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ-ΑΠΕ παρελθόντων ετών σε νέα έργα. (Εισηγητής :κ. Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου) Έγκριση μεταφοράς υπολοίπου χρηματοδοτήσεων προγράμματος «Βοήθεια στο Σελ. 2 
Θέμα 7 ο : Σπίτι» (Εισηγητής :κ. Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 8 ο : Αποδοχή πίστωσης ποσού 46.934,04€ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και κατανομή αυτής. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 9 ο : Αποδοχή πιστώσεων ποσού 58.760,00 y€ 1 η , 2η , 3η , 4η εντολής ΣΑΤΑ 2018 και κατανομή αυτής. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 10 ο : Αποδοχή πίστωσης ποσού 30.750,00€ ( προμήθεια Τ.Π.Δ.- κράτηση 46,13€ , υπόλοιπό 30.703,87€) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018 και κατανομή αυτής. (Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος ,Πρόεδρος Δ.Σ. & Πρόεδρος Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής).
 Θέμα 11 ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.: 3850/30-5-2018, 3867/31-5-2018, 4064/5-6-2018, 4204/11-6-2018, 4444/19-6-2018) σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 12 ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 185/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον νέο κανονισμό ύδρευσης Δήμου Ορχομενού. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 13 ο : Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αναψυκτηρίου οικισμού Μαυρόγειας. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 14 ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων». (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 15 ο : Αποδοχή ή όχι προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ορχομενού. (Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)
 Θέμα 16 ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για λαϊκή αγορά με είδος εμπορίας τα οπωροκηπευτικά στον κ. Λάμπρο Αργυρίου του Θεοδώρου, κατοίκου Ορχομενού. (Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος) 
Θέμα 17 ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού υπόγειων κάδων απορριμμάτων», λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού και τρόπου ανάδειξης αναδόχου. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 18 ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή Μαντρότοιχου σε νεκροταφείο Τ.Κ. Κοκκίνου». (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 19ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Εργασίες επισκευής στέγης κτιριακού συγκροτήματος «Πέτρινα» λόγω έκτακτων φαινομένων στο Δήμο Ορχομενού από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος) Σελ. 3
 Θέμα 20 ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων άρδευσης ( βάνες καθαρισμού στο Αντ/σιο κλειστού τύπου στη Δ.Κ. Ορχομενού)», τον τρόπο ανάθεσης καθώς και την έγκριση της 32/2018 μελέτης. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 21 ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας σε Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου», τον τρόπο ανάθεσης καθώς και την έγκριση της 37/2018 μελέτης. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος) Θέμα 22 ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Παράκαμψη αγωγού άρδευσης Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα στη θέση « Γέφυρα Αγ. Ανδρέα», τον τρόπο ανάθεσης καθώς και την έγκριση της 35/2018 μελέτης. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 23 ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας σε Τ.Κ. Κοκκίνου », τον τρόπο ανάθεσης σύμφωνα με την 36/2018 μελέτη Δ.Τ.Υ. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 24 ο : Ενημέρωση επί των συσταθέντων με το Ν. 4529/2018 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών Ευβοίας με προσωρινή έδρα τη Χαλκίδα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη και Κορινθιακού κόλπου με προσωρινή έδρα την Κόρινθο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι παράκτιες περιοχές στον Κορινθιακό κόλπο του Δήμου Θηβαίων. (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος) 
Θέμα 25 ο : Έγκριση της υπ’ άριθμ. 2/20-4-2018 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. ( Εισηγήτρια: κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, Πρόεδρος ΕΕΦΔ) 
Θέμα 26 ο : Έγκριση της υπ’ άριθμ. 3/15-5-2018 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. ( Εισηγήτρια: κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, Πρόεδρος ΕΕΦΔ
) Θέμα 27 ο : Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. ΟΤΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2018. (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος)
 Θέμα 28 ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δημοτικής οδοποιίας σε Τ.Κ. Παύλου, Κάστρου, Διονύσου, αναδόχου Παναγιώτη Κουτσούμπα Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος) 

Ο Πρόεδρος
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μοιραία πλαγιομετωπική στον Ορχομενό. Νεκρή 32χρονη γυναίκα (video-photo)

Υπέκυψε στα τραύματά της 32χρονη γυναίκα όταν το επιβατικό όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα διερχόμενη από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 15.00 στην επαρχιακή οδό  Λιβαδειάς Ορχομενού, στη βάση της γέφυρας του σιδηροδρομικού δικτύου στο ύψος του σταθμού της Λιβαδειάς. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί η νεαρή οδηγός από τα συντρίμμια του επιβατικού αυτοκινήτου.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΟΡΑΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΟ

Η συνέχεια του σήριαλ παιδική χαρά στον Ορχομενό παίχτηκε χθες το βράδυ στο δημοτικό συμβούλιο όπου ο κ Υπερήφανος κατά την προσφιλή του τακτική προσπάθησε για μία ακόμα φορά να εκβιάσει το δημοτικό συμβούλιο   φέρνοντας τελευταία στιγμή  μία μελέτη για παιδική χαρά όπου η συνολική αξία της ούτε λίγο ούτε πολύ μαζί με τα παιχνίδια προσέγγιζε το ποσό των 300.000 ευρώ περίπου .

Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή . Τέσσερα χρόνια τώρα η πόλη του Ορχομενού παραμένει χωρίς παιδική χαρά μία και ο σημερινός δήμαρχος και συν αυτών ξήλωσαν κυριολεκτικά την παιδική χαρά μέσα σε μία νύχτα δήθεν εφαρμόζοντας το νόμο . Ο νόμος όμως κάθε άλλο παρά για ξήλωμα υφιστάμενων παιδικών χαρών μιλούσε. Αντίθετα ο νόμος ήταν σαφής και περιείχε καθαρές  οδηγίες για το πως μπορούσαν και με ποιες παρεμβάσεις   να συνεχίσουν να λειτουργούν οι παιδικές χαρές.
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014
Άρθρο 2 Υφιστάμενες Παιδικές Χαρές
   Α. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας τ…

ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ...

Συνωστισμός παρουσιάστηκε στο  περασμένο δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης  όταν εκπρόσωποι και μέλη των συλλόγων που χρησιμοποιούν ως έδρα το πολιτιστικό κέντρο της πόλης μας  ήρθαν για να ενημερώσουν για συγκεκριμένα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου από τον  σύμβουλο της δημοτικής κοινότητας κ Γ.Βούτσα ο οποίος είχε οριστεί από τον δήμαρχο κ Υπερήφανο ως υπεύθυνος για θέματα Πολιτιστικού Κέντρου.
Στην έντονη   συζήτηση που ακολούθησε συμφωνήθηκε ότι ο τρόπος λειτουργίας του Πολιτιστικού κέντρου θα πρέπει επιτέλους να οριστεί με κανονισμό λειτουργίας που θα ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο και θα τηρείται από όλους. Και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεσμεύτηκε ότι θα φέρει το θέμα επίσημα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο ώστε να συζητηθεί και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
Θα επανέλθουμε...